Indienstnemingspremie

 

Doel:  Bij de indienstneming van een werkzoekende maakt een werkgever kosten. Mogelijk zijn deze kosten een belemmering voor een indienstname. Om werkgevers hierin tegemoet te komen kunnen zij een indienstnemingspremie krijgen.
Wanneer:   Een werkgever ontvangt een tegemoetkoming voor bedrijfskosten wanneer een werkzoekende in het kader van de Participatiewet een arbeidsovereenkomst verleent. Deze tegemoetkoming is maximaal € 5.000,- per kalenderjaar (bij een voltijd dienstverband). De premie wordt uitsluitend verstrekt als hierdoor de concurrentieverhoudingen niet onverantwoord worden beïnvloed en geen verdringing plaatsvindt. De tegemoetkoming wordt niet verstrekt als de werkgever op grond van een andere regeling aanspraak maakt op financiële tegemoetkomingen in verband met de indiensttreding van de werknemer.
Voorwaarden: 
  • De werkzoekende heeft een grote afstand tot de arbeidsmarkt, maar valt buiten de doelgroep Banenafspraak.
  • De duur van de arbeidsovereenkomst is minimaal een half jaar.
  • De indienstnemingspremie bedraagt maximaal € 5.000,= per kalenderjaar bij een voltijddienstverband. Het bedrag kan naar rato worden vastgesteld mits het dienstverband minimaal zes maanden duurt.
  • Uitbetaling vind achteraf plaats per periode van zes maanden.
  • De subsidie wordt uitsluitend verstrekt als hierdoor de concurrentieverhoudingen niet onverantwoord worden beïnvloed en geen verdringing plaatsvindt.
Aanvragen: Naam gemeente, contactpersoon en e-mailadres
NB Deze premie wordt niet opgenomen in de subsidiecalculator, maar wordt als maatwerk-instrument gehanteerd.

Overige informatie

Waarom participatieplaats inzetten?

De gemeente kan op grond van de Participatiewet participatieplaatsen inzetten voor uitkeringsgerechtigden van 27 jaar en ouder van wie de kans op inschakeling in het arbeidsproces gering is en die daardoor vooralsnog niet bemiddelbaar zijn op de arbeidsmarkt, maar wel het perspectief hebben dat zij met langere begeleiding weer inzetbaar zijn in reguliere arbeid.
Maximale tijdsduur

De gemeente kan hen in beginsel maximaal twee jaar onbeloonde werkzaamheden laten verrichten, mits het bijkomende werkzaamheden zijn. Deze periode kan worden verlengd met maximaal een jaar als de gemeente van oordeel is dat daardoor de kans op inschakeling in het arbeidsproces van betrokkene aanmerkelijk verbetert. In dat geval wordt in de verlengingsperiode andere werkzaamheden verricht in een andere omgeving. Na afloop van het derde jaar kan, in het geval dat de gemeente van oordeel is dat de kans op inschakeling aanmerkelijk verbetert, de termijn nogmaals verlengen met een jaar.

Twee voorwaarden

  1. De werkzaamheden zijn gericht op arbeidsinschakeling. Het belang van de bijstandsgerechtigde staat voorop; hij/zij moet baat hebben bij het opdoen van werkervaring of tijd nodig hebben om te wennen aan werk gerelateerde aspecten, zoals regelmaat.
  2. De werkzaamheden mogen niet leiden tot verdringing. Het moet gaan om een speciaal gecreëerde functie of een al bestaande functie die een uitkeringsgerechtigde alleen met speciale begeleiding kan verrichten. Het is aan de gemeente om bij verordening te bewaken dat het gaat om bijkomend werk. 
Wat zijn de mogelijkheden i.c.m. scholing?

Aan uitkeringsgerechtigden op een participatieplaats zonder startkwalificatie wordt na zes maanden scholing of opleiding aangeboden tenzij dit naar het oordeel van de gemeente niet bijdraagt aan de arbeidsmarktkansen. De gemeenteraad stelt bij verordening regels met betrekking tot de scholing of opleiding. Het is aan het oordeel van gemeenten of de scholing bijdraagt aan de arbeidsmarktkansen. Gemeenten mogen zelf bepalen welke scholing zij aanbieden.

Wat zijn de mogelijkheden i.c.m. een een premie?

Uitkeringsgerechtigden op een participatieplaats ontvangen iedere zes maanden een premie als de uitkeringsgerechtigde naar het oordeel van de gemeente voldoende heeft meegewerkt aan het vergroten van zijn kans op inschakeling in het arbeidsproces. De gemeenteraad stelt bij verordening regels met betrekking tot de premie aan deelnemers aan een participatieplaats. Die regels zien in ieder geval op de hoogte van de premie in relatie tot de armoedeval.