Jobcoaching (UWV)

 

Wanneer:  Wanneer: Een werknemer in dienst van een werkgever en met een ziekte of arbeidshandicap, kan begeleiding op de werkvloer krijgen. De persoonlijke ondersteuning bestaat uit een individueel trainings- of inwerkprogramma en een systematische begeleiding van de persoon (art. 12, lid 1 sub a Re-integratiebesluit).
Subsidie: De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het aantal uren dat werknemer werkt:

 • 1ste jaar: maximaal 15% van het aantal uren dat werknemer werkt
 • 2de jaar: maximaal 7,5% van het aantal uren dat werknemer werkt
 • 3de jaar: maximaal 6% van het aantal uren dat werknemer werkt.

Wanneer het UWV na het 3de jaar opnieuw subsidie interne jobcoaching toekent, dan gaat het UWV uit van het laagste percentage in een regime.

Voorwaarden: 
 • De werknemer voor wie subsidie wordt aangevraagd moet een structureel functionele beperking hebben;
 • De werknemer heeft een contract bij het bedrijf voor minimaal 12 uur per week voor minimaal 6 maanden en er is sprake van minimaal 35% van het wettelijk minimumloon;
 • De omvang en kwaliteit van de door de werkgever geboden persoonlijke ondersteuning passend is (art. 12, lid 1 sub c Re-integratiebesluit).
 • De werknemer voor wie subsidie wordt gevraagd daarvan op de hoogte is en schriftelijk instemt met de persoonlijke ondersteuning door de werkgever (art. 12, lid 1 sub d Re-integratiebesluit).
Aanvragen: www.uwv.nl

Bekijk ook de gemeentelijke regeling Jobcoaching

Extra informatie:

Definitie jobcoaching
 

Een jobcoach begeleidt een persoon (werknemer) met een structurele functionele beperking 7 of behorende tot de doelgroep loonkostensubsidie gedurende een maximale periode bij het verrichten van zijn taken op de werkplek. Dit om ervoor te zorgen dat hij werkzaamheden in een reguliere functie kan (leren) uitvoeren. Verder is van belang dat de ondersteuning noodzakelijk is in die zin, dat de werknemer zonder die ondersteuning in redelijkheid niet zijn werkzaamheden kan verrichten. De jobcoach begeleidt naast de werknemer ook zijn werkgever.

Een jobcoach ondersteunt de werknemer met een individueel trainings- of inwerkprogramma en begeleiding bij het werk. De jobcoach kan ook de werkgever en directe collega’s van de werknemer ondersteunen.

7 De wetgeving gebruikt de term “structurele functionele beperking” voor een langdurige ziekte of handicap die het werk belemmert. 

Doel jobcoaching

De voorziening persoonlijke ondersteuning (jobcoaching) heeft ten doel een werknemer te begeleiden naar een situatie waarin hij uiteindelijk zonder begeleiding (en met behulp van deze voorziening) bij een reguliere werkgever werkzaam kan zijn. De jobcoach heeft geen rol bij de bemiddeling naar werk.

Aan het einde van een geslaagde jobcoachingperiode betekent dit dat de werknemer zelfstandig zijn werk kan uitvoeren en/of de werkgever zelf in staat is de werknemer (verder) te begeleiden op zijn werkplek. Jobcoaching heeft tot doel om de werknemer te ondersteunen bij het verrichten van de aan de persoon opgedragen taken. De bedoeling is om ook mensen met beperkingen te ondersteunen bij het behouden van werk. 

Doelgroepen voor inzet jobcoaching

Jobcoaching kan worden ingezet op de volgende twee doelgroepen:

 1. Personen van wie is vastgesteld dat zij met voltijdarbeid niet in staat zijn tot het verdienen van het wettelijk minimumloon, maar wel mogelijkheden tot arbeidsparticipatie hebben. Het betreft hier de doelgroep van de zogenaamde garantiebanen;
 2. en personen met een structurele functionele beperking die in staat zijn het WML te verdienen, waarvoor geen loonkostensubsidie wordt ingezet maar voor wie de inzet van jobcoaching (als werkvoorziening) noodzakelijk is. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om personen met een medische urenbeperking of de WSW-doelgroep.

Behoort een persoon tot de bovengenoemde doelgroepen, dan dient de dienstbetrekking in het kader van de Participatiewet/banenafspraak aan de volgende voorwaarden te voldoen alvorens jobcoaching daadwerkelijk kan worden geeffectueerd:

 1. de duur van de dienstbetrekking bedraagt ten minste 6 maanden.
 2. de dienstbetrekking is minimaal 12 uur per week en de werknemer verdient tenminste 35% van het wettelijk minimumloon (WML).
 3. Indien er aan de dienstbetrekking een proefplaatsing voorafgaat, kan jobcoaching tijdens de proefplaatsing worden ingezet op voorwaarde dat de intentie is om na de proefplaatsing met dezelfde persoon een dienstbetrekking van ten minste 6 maanden aan te gaan conform 1 en 2.

Voldoet de dienstbetrekking niet aan de onder de 2e bullit genoemde ondergrens, dan kan toch jobcoaching worden toegekend. De werknemer dient dan tenminste 8 uur per week te werken en 20% van het wettelijk minimum te verdienen. Hierbij geldt wel als uitdrukkelijke voorwaarde dat de werknemer binnen een jaar 12 uur per week werkt en 35% van het wettelijk minimumloon verdient. 

Het verschil tussen de interne en externe jobcoach.

De inzet van een jobcoach door de gemeente kan verschillen, afhankelijk van het gemeentelijk beleid, de afstemming in de regio en de persoonlijke situatie van de werknemer. Is een werknemer aangewezen op jobcoaching? Dan kan:

 1. hij zelf (eventueel met hulp van een jobcoachorganisatie) de voorziening aanvragen (op basis van de WIA artikel 35, lid 2 onder d of de Wet Wajong artikel 2:22 onder d), of
 2. zijn werkgever subsidie aanvragen voor interne jobcoaching (op basis van de WIA artikel 36 lid 4).

UWV hanteert hierbij de termen ‘interne’ en ‘externe’ jobcoach:

Intern: wanneer men bij UWV spreekt over een “interne jobcoach” dan heeft men het over een werkgeversvoorziening. De jobcoach kan in dienst zijn bij de werkgever c.q. ingehuurd door de werkgever (veelal bij grote ondernemingen).

Extern: UWV spreekt van een “externe jobcoach” indien door de werkgever zelf bij een door UWV erkende jobcoachorganisatie een jobcoach wordt ingehuurd. Een externe jobcoach is met andere woorden een jobcoach die door UWV wordt ingekocht. De gemeente kan de kosten hiervan vergoeden via een subsidie aan de werkgever.

De interne en externe jobcoach hebben een eigen financieringssystematiek. Hierbij is er ook sprake van wegingsfactor. Voorgesteld wordt uit te gaan van de UWV-systematiek ‘interne jobcoach’. Zie ook later bij paragraaf duur, intensiteit en wijze van inzet. 

De voorwaarden

De volgende voorwaarden worden gehanteerd voor toekenning:

– De werkzoekende behoort tot de (gemeentelijke) doelgroep loonwaardesubsidie en is opgenomen in het doelgroepenregister.

– De werkzoekende heeft extra ondersteuning nodig, die meer is dan een werkgever normaliter biedt in het kader van inwerken.

– De werkzoekende heeft een contract bij het bedrijf voor minimaal 12 uur per week voor minimaal 6 maanden en er is sprake van minimaal 35% van het wettelijk minimumloon;

– De omvang en kwaliteit van de door de werkgever geboden persoonlijke ondersteuning passend is.

– De werkzoekende voor wie subsidie wordt gevraagd daarvan op de hoogte is en schriftelijk instemt met de persoonlijke ondersteuning door de werkgever.

– Er wordt gewerkt met leerdoelen, waarbij wordt geformuleerd wat de medewerker moet leren en hoe de jobcoach hier aan gaat bijdragen.

Voldoet de dienstbetrekking niet aan de onder de 3de bullit genoemde ondergrens, dan kan toch jobcoaching worden toegekend. De werknemer dient dan tenminste 8 uur per week te werken en 20% van het wettelijk minimum te verdienen. Hierbij geldt wel als uitdrukkelijke voorwaarde dat de werknemer binnen een jaar 12 uur per week werkt en 35% WML verdient. 

Moment, duur, intensiteit en wijze van inzet jobcoaching

Duur: De aanvraag kan in eerste instantie voor maximaal een half jaar worden toegekend. Elk half jaar bekijken wij opnieuw of de werkzoekende een jobcoach nog nodig heeft. De begeleiding door de jobcoach duurt maximaal drie jaar.

Omvang: In het eerste jaar begeleidt de jobcoach de werkzoekende maximaal 10% van de werktijd. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan deze 15% zijn. De arbeidsdeskundige beoordeelt dit per werkzoekende.

In het tweede jaar is de begeleiding maximaal 5% en in het derde jaar maximaal 3%.

Subsidie: Wij hanteren voor jobcoaching een tarief van € 45,- exclusief BTW.

De jobcoach wordt ingezet vanaf moment van plaatsing op regulier werk (vanaf de eerste dag dat het arbeidscontract in werking treedt). De jobcoach kan vooraf, ter voorbereiding van de eerste werkdag, contact opnemen met de werknemer en/of werkgever om zaken af te stemmen, eventueel een begeleidingsplan op te stellen en kennis te maken.

Aanvullend op bovenstaande is het ook mogelijk, indien van toepassing, de jobcoach in te zetten bij een proefplaatsing. Dit wordt uit ervaring aangeraden, omdat hierdoor de kans op succes en daarmee doorstroming naar regulier werk toeneemt.

Let op: De jobcoach heeft geen rol bij de bemiddeling naar werk. Er zijn voorbeelden waarbij de jobcoach deze rol wel heeft. Gemeenten zijn uiteraard vrij om de jobcoach ook hiervoor in te zetten indien gewenst. Er zijn namelijk argumenten aan te voeren die dit rechtvaardigen. In de voorstellen in deze notitie is hier echter geen rekening mee gehouden. Bijvoorbeeld niet bij bepaling van de inzet in duur en intensiteit. Deze inzet in duur en intensiteit is gebaseerd op de inzet van de jobcoach vanaf de eerste dag waarop de arbeidsovereenkomst inwerking treedt c.q. de proefplaatsing start. 

Kerntaken en verantwoordelijkheden

De kerntaken en verantwoordelijkheden van de jobcoach zijn in onderstaand tabel beschreven.

Doelen Activiteiten
Het introduceren van de Werknemer
 • In het bedrijf
 • In het team ( directe collega’s)
Structureren van het werk
 • Adviseren over inrichting werk
 • Adviseren over (aanpassing) organisatie van het werk
Inwerken en trainen van de Klant
 • Aanleren handelingen
 • Trainen benodigde vaardigheden
 • Aanleren sociale vaardigheden (bedrijfscultuur)
Opsporen en verhelpen storingen in arbeidssituatie (bij calamiteit of crisis)
 • Bij de Werknemer
 • Bij de Werkgever
Begeleiden Werknemer op het werk (o.a. afspraken maken en bewaken)

 

 • In contact met collega’s
 • In contact met leidinggevende
 • Bij de verwerking van algemene bedrijfsinformatie
 • Bij interne voorlichting / cursussen
 • Bij calamiteiten
 • Bij verhogen van arbeidsontwikkeling (loonwaarde)
Afstemming met de thuissituatie en doorverwijzing naar hulp- en zorgstructuren

 

 • Afstemmen met sociaal netwerk (familie/vrienden)
 • Doorverwijsfunctie naar hulp- en zorgstructuren
 • Advisering van werkgever bij verzuim en ziekte
Begeleiden van de direct leidinggevende in de omgang met de Werknemer zodanig dat deze de begeleidende rol over kan nemen

 

 • Bij het aanleren van vaardigheden
 • Bij calamiteiten en in conflictsituaties
 • Bij het omgaan met collega’s en in overlegsituaties
 • Bij nieuwe situaties in het werk (bijvoorbeeld bij verandering van werkproces)
 • Bij belangrijke gebeurtenissen in het leven van de Werknemer
Evaluatie en coördinatie

 

 • Evaluatie van de werkafspraken (tussen klant en Werkgever)
 • Coördinatie van en activiteiten gericht op voortzetting van contract bij Werkgever

De taken en verantwoordelijkheden zoals in bovenstaande tabel beschreven zijn het volledige takenpakket van de jobcoach. Niet bij iedere werknemer waarvoor jobcoaching ingezet wordt hoeft dit te worden toegepast. Maatwerk is afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte van de werknemer en de werkgever. Deze is ter beoordeling door de jobcoach.

De gemeente is budgethouder Participatiewet. Het is derhalve aan de gemeenten zelf om te besluiten welke jobcoach in te zetten (interne, externe of een jobcoach in dienst van de gemeente). 

Vragen en antwoorden

Vraag: Wat als iemand structureel jobcoaching nodig heeft om te kunnen werken?

Het uitgangspunt voor inzet van jobcoaching is dat jobcoaching tijdelijk wordt ingezet. Het doel van jobcoach is evenals bij het UWV om de werknemer zelfstandig zijn of haar functie te kunnen laten uitvoeren na verloop van tijd. Indien er na afloop van jobcoaching op de werkplek meer structurele coaching nodig blijft, dan is het aan de werkgever om hierin te voorzien. G4 gemeenten compenseren maximaal 2-3 jaar inzet van de jobcoach.

Vraag: Voor de interne jobcoach maak je als gemeente een bepaald budget over aan de werkgever, zodat die de ondersteuning en begeleiding zelf kan regelen. Hoe weet je als gemeente dat er dan ook daadwerkelijk begeleiding wordt aangeboden tegen een bepaalde kwaliteit.

Als gemeente bepaal je zelf aan welke kwaliteitseisen de interne jobcoach moet voldoen. Dat doet UWV ook (zie beleidsregel UWV Protocol Interne Jobcoach 2015). Tevens kun je allerlei verantwoordingsvoorwaarden, waaronder over de inzet van het budget, stellen aan de werkgever. Jobcoaching is een werknemersvoorziening waardoor je ook bij de werknemer zelf terecht kunt om navraag te doen over de ondersteuning die hij/zij heeft gekregen van de interne jobcoach. Aan de andere kant moet je er als gemeente ook vertrouwen in hebben dat de werkgever het budget inzet voor het doel waarvoor het beschikbaar is gesteld.

Vraag: Hoe zit het met de regeling “1 jobcoach per werkgever” zoals in de brief van staatssecretaris Klijnsma werd genoemd als belangrijk aspect in de dienstverlening aan werkgevers?

Door harmonisering op de inzet van een interne jobcoach als afgesproken tussen G4 en UWV, is het indien wenselijk voor werkgevers mogelijk om 1 jobcoach in te zetten voor verschillende werknemers ten behoeve van de banenafspraak. De beslissing hierover, mede door de gemeente genomen, hangt altijd af van de unieke situatie en blijft maatwerk.

Vraag: Geldt er een landelijke regeling voor de jobcoach?

Gemeenten hebben beleidsvrijheid dit zelf in te vullen. Harmonisatie van de inzet van een jobcoach tussen gemeenten en UWV is wel goed mogelijk en van belang uit oogpunt van een eenduidige dienstverlening aan werkgevers. Gemeenten kunnen dit bij voorbeeld op regionaal niveau organiseren. Gemeenten kunnen aansluiten bij het beleid van UWV. De G4 en UWV hebben afspraken gemaakt over de inzet van de jobcoach, die mogelijk ook voor andere gemeenten interessant zijn.

Vraag: Wat is het beleid van UWV ten aanzien van de jobcoach?

Mensen uit de UWV-populatie met een arbeidsbeperking en met een baan kunnen jobcoaching zelf aanvragen bij UWV. Er kan een vergoeding voor een externe jobcoach worden aangevraagd samen met de begeleidende jobcoach. De jobcoach weet hoe dat werkt. De jobcoach moet zijn aangesloten bij een jobcoachorganisatie die door UWV is erkend. De toekenning wordt individueel vastgesteld en periodiek wordt beoordeeld of de jobcoach nog nodig is. De begeleiding duurt in principe maximaal 3 jaar. Het is de bedoeling dat een medewerker met een arbeidsbeperking daarna het werk zelfstandig kan doen. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan de begeleiding door de jobcoach na 3 jaar verlengd worden. Bij toekenning is de vergoeding maximaal 10% van de werktijd in het eerste jaar, maximaal 5% in het tweede jaar en maximaal 3% in het derde jaar. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan dit percentage hoger zijn. UWV kan ook een vergoeding toekennen aan een werkgever voor een interne jobcoach mits deze aan bepaalde voorwaarden voldoet.

Vraag: Welke afspraken hebben de G4 en UWV gemaakt over de inzet van een jobcoach?

Om te zorgen voor eenduidigheid bij invulling van de banenafspraak hebben UWV en de vier arbeidsmarktregio’s met de grootste gemeenten (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht) begin 2015 besloten om het instrument jobcoaching te harmoniseren. 8

Binnen de afspraken van UWV en de G4 kan een werkgever die zelf een jobcoach inzet, hiervoor een subsidiebedrag aanvragen (bij UWV als het een klant van UWV betreft of bij de gemeente als het een klant van de gemeente of nietuitkeringsgegerechtigde betreft). UWV maakt daarbij onderscheid tussen een licht, midden en zwaar regime. De G4 volgen de subsidiebedragen voor het lichte en middenregime. Hieronder staan de maximale bedragen van de G4 en UWV voor inzet van een jobcoach door de werkgever (exclusief BTW):

Begeleidingsniveau Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 (optioneel)

Licht € 2.700 € 1.400 € 1.400

Midden € 4.500 € 2.700 € 1.400

De G4 arbeidsmarktregio’s houden bovenstaande maximale bedragen aan. Zij volgen de eisen die UWV stelt aan externe jobcoachorganisaties en de ervaring- en opleidingseisen van interne en externe jobcoaches. Ook de taken, verantwoordelijkheden zijn geharmoniseerd. In elke arbeidsmarktregio kan er door gemeenten voor gekozen worden om aan te sluiten bij de afspraken van de G4 en UWV, bij het protocol van UWV of binnen hun regionale Werkbedrijf een eigen invulling kiezen.