Lage Inkomens Voordeel (LIV)

 

Wat: Per 1 januari 2017 kent de wet een nieuw systeem van loonkostenvoordelen. Het wordt eenvoudiger om ouderen en mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Het LIV maakt het voor werkgevers financieel aantrekkelijker werknemers met een loon tussen 100% en 125% van het wettelijk minimumloon in dienst te nemen, en te houden. Met het LIV blijven de loonkosten laag, zonder dat de werknemer salaris inlevert. Dit voordeel kan oplopen tot € 2.000,- per werknemer per jaar.
Wanneer:  Vanaf januari 2017 ontvangt iedere werkgever een financieel voordeel voor werknemers die 100% tot 120% van het wettelijk minimumloon verdienen. Dit geldt dus voor meer medewerkers dan alleen die mensen die tot de doelgroep Banenafspraak behoren. Het voordeel bedraagt maximaal € 2.000,00 per werknemer op basis van een 38-urige werkweek. Het voordeel geldt alleen voor werknemers die minstens 1248 uur bij dezelfde werkgever in dienst zijn.
Voorwaarden: 
  • het gemiddelde uurloon in het kalenderjaar:
  1. uurloon tussen 100 en 110%. Dit is gelijk aan of meer dan € 9,50 maar niet meer dan € 10,45. De hoogte van het LIV is € 1,01 per verloond uur van de werknemers, maar ten hoogste € 2.000 per werknemer per kalenderjaar;
  2. uurloon tussen 100 en 110%. Dit is meer dan € 10,45 maar niet meer dan € 11,87. De hoogte van de LIV is € 0,51 per verloond uur van de werknemers, maar ten hoogste € 1.000 per werknemer per kalenderjaar. Het gemiddelde uurloon wordt vastgesteld door het jaarloon te delen door de verloonde uren.
  • de werknemer heeft ten minste 1.248 verloonde uren in het betreffende kalenderjaar. Dit komt overeen met gemiddeld 24 uur per week werk. Werknemers met laagbetaalde banen die weinig uren maken worden dus niet gesubsidieerd. AOW-gerechtigde werknemers komen ook niet in aanmerking voor LIV-subsidie.
Voor 2017: Voor het Lage-inkomensvoordeel hoeft een werknemer niet na 1 januari 2017 in dienst te treden. Ook voor bestaande werknemers, die aan de voorwaarden voldoen, kunnen gebruik maken van deze regeling. Het UWV beoordeelt alle door een werkgever in het kalenderjaar gedane verzoeken om een of meer tegemoetkomingen gezamenlijk, berekent de hoogte van de tegemoetkomingen en stelt de uitkomst beschikbaar aan de inspecteur. Op alle door de werkgever in het kalenderjaar gedane verzoeken om een of meer tegemoetkomingen gezamenlijk beslist de belastinginspecteur.
Duur:  Het lage inkomensvoordeel is structureel en geldt jaar op jaar, zolang men aan de voorwaarden voldoet.
Regelhulp: Met de regelhulp premiekortingen kan een werkgever eenvoudig nagaan of recht op het lage inkomensvoordeel bestaat. De regelhulp premiekortingen is beschikbaar via http://www.ondernemersplein.nl/subsidie/premiekorting
Aanvragen: www.uwv.nl

 

Meer informatie

Kan het lage inkomensvoordeel samengaan met de premiekorting banenafspraak?

Dit kan alleen in 2017. In de jaren 2018 tot en met 2020 gaat de premiekorting banenafspraak voor. Vanaf 2021 geldt alleen het lage inkomensvoordeel.