Loonkostensubsidie

 

Wanneer:  Wanneer u iemand in dienst neemt van wie de productiviteit beperkt is door een ziekte of handicap, kunt u in aanmerking komen voor een compensatie. Dit kan wanneer een werkzoekende vanuit de gemeentelijke doelgroep is opgenomen in het doelgroepenregister en naar verwachting voor langere tijd een lagere arbeidsproductiviteit levert dan het wettelijk minimumloon (WML).
Subsidie op maat:  Aan de werkgever kan dan een subsidie op maat worden geboden, welke de vastgestelde loonwaarde aanvult tot aan het WML-niveau. De loonwaardemeting wordt uitgevoerd door het landelijk erkende en in de Arbeidsmarktregio afgesproken systeem van Dariuz. De loonwaarde meting vindt plaats op de werkplek. Het is dus maatwerk. Persoon en specifieke werkzaamheden worden afgestemd. De loonkostensubsidie kan eens per 12 maanden worden aangevraagd.
Schoolverlaters: De Participatiewet wordt zodanig aangepast dat gemeenten loonkostensubsidie kunnen inzetten voor schoolverlaters VSO/PrO die al zijn gaan werken bij een werkgever en tot de doelgroep banenafspraak behoren. Via deze voorgenomen wettelijke aanpassing mogen gemeenten ook loonkostensubsidie inzetten voor schoolverlaters die al aan het werk zijn.
Hoogte:  De hoogte van de subsidie is het verschil tussen de loonwaarde van de uitkeringsgerechtigde en het wettelijk minimumloon. De loonwaardesubsidie bedraagt maximaal 70% van het WML (verhoogd met 8% vakantiegeld en een wettelijk vastgesteld percentage voor werkgeverslasten van 23%) en naar rato van de overeengekomen arbeidsduur. Als de werkgever loon betaalt conform een cao dat hoger is dan het WML, dan betaalt de werkgever wel het verschil tussen het WML en het cao-loon.
Voorwaarden: 
  • De werkzoekende behoort tot de (gemeentelijke) doelgroep loonwaardesubsidie en is opgenomen in het doelgroepenregister.
  • In het (beoogde) dienstverband wordt algemeen geaccepteerde arbeid uitgevoerd.
  • De werkgever betaalt het rechtens geldende loon.
  • Zowel werkzoekende/werkzoekende als de werkgever stemmen in met het vaststellen van de loonwaarde op de (beoogde) werkplek (eventueel tijdens een proefplaatsing).
  • De werkzoekende moet zich naar vermogen inzetten, van de werkgever wordt verwacht dat hij de nodige begeleiding en aansturing biedt en in het algemeen als een goed werkgever optreedt.
  • De duur van de subsidie is ten hoogst gelijk aan de duur van het dienstverband. De subsidie wordt in beginsel eens per jaar vastgesteld d.m.v. een loonwaardebepaling en wanneer deze wijzigt, wordt de subsidie hierop aangepast.
Aanvragen: Naam gemeente, contactpersoon en e-mailadres