Premiekorting Banenafspraak

 

Wanneer: De wetswijziging 01-01-2016 Harmonisering instrumenten Participatiewet voorziet op verzoek van de Werkkamer voor een periode van vijf jaar (2016-2020) in een gelijke premiekorting van € 2.000,00 per jaar, gedurende maximaal drie jaar voor de hele doelgroep van de banenafspraak, ongeacht de hoogte van het loon van de werknemer. Werkgevers die vanaf januari 2016 een werknemer uit de doelgroep banenafspraak in dienst nemen, ontvangen deze premiekorting (ook wel: mobiliteitsbonus).

De premiekorting van € 3.500,00 voor werknemers uit de Wajong-doelgroep komt hiermee te vervallen; voor deze werknemers ontvangen werkgevers vanaf 2016 ook € 2.000,00.

De verrekening van de korting vindt in 2016 en 2017 nog plaats via de belastingaangifte. Vanaf 2018 wordt de premiekorting omgebogen naar een Loonkostenvoordeel (LKV).

Duur: Detacheringsperiode duurt maximaal 23 maanden.
Aanvragen: www.belastingdienst.nl

 

Meer informatie

Banen uit de banenafspraak (voorheen garantiebanen)

Sociale partners hebben afgesproken dat er 100.000 extra banen komen in de periode tot 2026 voor mensen met een arbeidsbeperking. Daarnaast stelt de overheid zich garant voor 25.000 extra banen voor deze groep. 

Geprioriteerde doelgroep

Het Rijk zal het aantal banen voor mensen met een arbeidsbeperking de komende jaren monitoren, uitgaande van een nulmeting. Voor deze monitoring is nodig dat per baan duidelijk is of hierop iemand werkzaam is die tot de doelgroep van de banenafspraak behoort. Het moet dan gaan om iemand met de Wajong-, WIA- of WSW-status.

De Participatiewet is zodanig aangepast dat gemeenten ook loonkostensubsidie kunnen inzetten voor schoolverlaters VSO/PrO die al zijn gaan werken bij een werkgever en tot de doelgroep banenafspraak behoren. Via deze wettelijke aanpassing mogen gemeenten ook loonkostensubsidie inzetten voor schoolverlaters die al aan het werk zijn. 

Doelgroep uit doelgroepregister

Voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking die niet onder de geprioriteerde doelgroep vallen is begin 2015 een procedure ingericht. Het UWV bepaalt hierbij of iemand behoort tot de doelgroep. Is dit het geval dan wordt de betrokkene opgenomen in het doelgroepenregister. Werkenden worden vervolgens bij de landelijke monitoring meegeteld.

In het doelgroepregister staan de mensen die tot de doelgroep van de banenafspraak behoren: mensen met een Wajong of Wsw-indicatie, mensen die via een Wiw/ID-baan aan de slag zijn, en mensen uit de doelgroep van de Participatiewet die UWV positief heeft beoordeeld voor de banenafspraak. Daarnaast worden leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs zonder beoordeling opgenomen in het doelgroepregister als zij zich schriftelijk hebben aangemeld. Binnenkort wordt dit ook mogelijk voor leerlingen van het praktijkonderwijs. En, zoals in de volgende paragraaf toegelicht, wordt het ook mogelijk om via de zogenaamde Praktijkroute opgenomen te worden in het doelgroepregister. UWV houdt het doelgroepregister up-to-date. Het doelgroepregister geeft werkgevers, (toekomstige) werknemers en hun bemiddelaars zekerheid dat zij tot de doelgroep van de banenafspraak behoren. 

Aantal uur

De definitie voor een baan uit de baanafspraak is 25 uur per week. Banen van minder uren tellen naar rato mee. Mocht uit de monitoring blijken dat het aantal afgesproken extra arbeidsplaatsen niet gehaald wordt de komende jaren, dan is de bedoeling dat per 2017 een wettelijke verplichting van kracht wordt voor grotere werkgevers (minimaal 25 werknemers) voor een minimaal percentage aan banen voor mensen met een arbeidsbeperking.