Premievrijstelling marginale arbeid

 

Wanneer:  Wanneer de werkgever een uitkeringsgerechtigde in dienst neemt voor niet meer dan 6 aaneengesloten weken, dan kan de werkgever een premievrijstelling krijgen voor premie werknemersverzekering.
Voorwaarden: 
 • De uitkeringsgerechtigde heeft in het kalenderjaar niet eerder bij de werkgever gewerkt;
 • De werkgever of een andere werkgever heeft voor de uitkeringsgerechtigde niet eerder in het kalenderjaar de premievrijstelling Marginale arbeid toegepast.
 • Een uitkeringsgerechtigde is iemand, die bij het UWV als werkzoekende is geregistreerd en direct voor indiensttreding recht had op één van de volgende uitkeringen of inkomensvoorzieningen of arbeidsondersteuning:
  o Werkloosheidsondersteuning (WW, IOW). Hieronder valt ook een uitkering waarmee UWV de verplichting van een betalingsonmachtige werkgever overneemt.
  o Arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO, WIAS, Wet Wajong, Waz).
  o Participatiewet-uitkering (PW, IOAZ, IOAW)
  o Uitkering op grond van Toeslagenwet
  o Inkomensvoorziening op grond van Wajong
  o Arbeidsondersteuning op grond van de Wet Wajong
  o Uitkering op grond van vergelijkbare regelingen of een combinatie van deze regelingen.
Aanvragen: Op www.belastingdienst.nl

 • Werkgever dient het verzoek voor de vrijstelling in te dienen voor het einde van de dienstbetrekking;
 • Vermelding van BSN/sofinummer van de uitkeringsgerechtigde
 • Uitkeringsgerechtigde ondertekent het verzoek mede
Meer informatie: Informatie: www.uwv.nl of de gemeente