Sociale activering

 

Doel:  Onder sociale activering wordt verstaan het verrichten van maatschappelijk nuttige activiteiten als voorbereiding op een traject gericht op werk of gericht op het voorkomen van sociaal isolement. Als het niet mogelijk lijkt een werkzoekende direct toe te leiden naar betaalde arbeid, kan sociale activering worden ingezet waarbij de opgedane werkervaring wordt gezien als mogelijk een eerste stap naar betaald werk. Iemand die actief is en uit zijn sociale isolement wordt gehaald, heeft meer kans op werk dan iemand die niet actief is. Voorbeeld is het koffie schenken in een verzorgingstehuis.
Duur:   Er is geen wettelijke termijn bepaald. Echter, het gaat hierbij om met name het opdoen van werknemersvaardigheden. In de Re-integratieverordening (artikel 9) is geregeld dat de duur van de in het eerste lid bedoelde activiteiten wordt afgestemd op de mogelijkheden en capaciteiten van die persoon.
Kosten:  Omdat de uitkering wordt doorbetaald zijn er voor de sociale activering geen extra kosten. Om de voortgang te bewaken en waar mogelijk doorstroom naar andere vormen van participatie mogelijk te maken hanteren we een maximale duur van 3 maanden waar geëvalueerd wordt.
Aanvragen: Naam gemeente, contactpersoon en e-mailadres