Ziektewetuitkering (no-risk)

 

Wanneer:   Wanneer de werkgever een nieuwe werknemer in dienst heeft genomen met een ziekte of arbeidshandicap, dan kan deze werkgever een ziektewetuitkering krijgen bij ziekte van zijn werknemer. Dit kan wanneer de werknemer gedurende de eerste 5 jaar ziek wordt, ongeacht oorzaak ziekte.
Betrekking op: 
 • Totale ziektewetuitkering, ongeacht de reden en duur van de ziekte;
 • Duur uitkering is maximaal 2 jaar ziektewetuitkering
 • In bijzondere gevallen wordt deze verlengd met 5 jaar.
Subsidie:
 • 1ste jaar: tussen de 70 en 100% van het dagloon;
 • 2de jaar: 70% van het dagloon.
Voorwaarden: 
 • Werknemer krijgt een WIA-, WAO-, WAZ-uitkering of werknemer behoort tot de doelgroep jonggehandicapten en heeft ooit een Wajong-uitkering gehad.
 • Werknemer heeft problemen (gehad) door ziekte of handicap bij het volgen van onderwijs en gaat binnen 5 jaar na afloop van het onderwijs aan het werk.
 • De werknemer heeft een verklaring gekregen van het UWV dat hij een arbeidshandicap heeft;
 • De werknemer is voor 8 juli 1954 geboren, heeft langer dan 52 weken een WW-uitkering en hij is vanuit de WW bij de werkgever in dienst gekomen. Deze werknemer krijgt dan na 13 weken ziekte een Ziektewet-uitkering.
 • N.B.: dit geldt ook voor arbeidsgehandicapten met een Wwb- of een Anw-uitkering of NUG. Hiervoor dient een ‘’indicatie voor de no-risk polis en een premiekorting”” aangevraagd te worden bij het UWV Werkbedrijf.
 • 2 jaar ingeschreven bij UWV
 • 2 jaar vallen onder verantwoordelijkheid van gemeente
 • een medische uren beperking hebben van minimaal 35% ten opzichte van een dienstverband van 40 uren
Arbeidsongeschikt maar geen recht op WIA-uitkering Is werknemer bij vorige werkgever arbeidsongeschikt geworden, maar heeft hij geen WIA-uitkering gekregen i.v.m. minder dan 35% arbeidsongeschiktheid, dan heeft hij toch recht op een no-riskpolis in de volgende gevallen:

 • op de eerste werkdag van de 13 weken voor einde wachttijd WIA, had werknemer geen andere werkgever dan bij wie hij/zij oorspronkelijk ziek is geworden. Of indien werknemer wel een andere werkgever had, maar daar al werkte toen wachttijd WIA begon. Een proefplaatsing of detachering is geen dienstverband.
 • Werknemer kon geen eigen of passend werk doen bij oorspronkelijke werkgever;
 • Werknemer komt binnen 5 jaar na wachttijd WIA bij werkgever in dienst
Aanvragen: www.uwv.nl

 

Overige informatie

Compensatie voor ziekteverzuimrisico (no-risk)
Soms aarzelen potentiële werkgevers om een werkzoekende in dienst te nemen. Zij beschouwen het aannemen van mensen met een grote afstand tot werk in combinatie met een (mogelijk uit eerdere werkervaring vastgesteld) verhoogd risico op ziekteverzuim als riskant. Een belangrijk aspect daarbij is dat bij ziekte de werkgever wettelijk verplicht is het loon tijdens de duur van de arbeidsovereenkomst (maximaal twee jaar) door te betalen. Om deze drempel bij werkgevers weg te nemen kan een zogenoemde no-riskpolis worden ingezet.

De no-riskpolis komt hieraan tegemoet en biedt de werkgever dekking tegen het risico van loondoorbetaling bij ziekte. Een werknemer die onder de dekking van de no-riskpolis valt heeft bij ziekte recht op een ziektewetuitkering van UWV. De ziektewetuitkering compenseert de loonkosten voor de werkgever bij ziekte. Daarnaast wordt de werkgever gevrijwaard voor de kosten van het WGA-risico.

Doelgroep
De doelgroep van de no-riskpolis is wettelijk geregeld in de Ziektewet en omvat:

 1. Personen uit de doelgroep banenafspraak en in beschut werk op grond van de Participatiewet.
 2. Personen met een scholingsbelemmering die als gevolg van ziekte of gebrek belemmeringen ondervinden of hebben ondervonden bij het volgen van onderwijs. Meestal gaat het hierbij om schoolverlaters uit het voortgezet speciaal onderwijs of praktijkonderwijs.
 3. Personen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering (Wajong/WIA/WAO/WAZ) en
 4. Personen die na 2 jaar ziekte voor minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn beoordeeld in het kader van de WIA en daarom niet in aanmerking komen voor een WIA-uitkering;
 5. Werknemers die via de Wsw begeleid werken bij een reguliere werkgever;
 6. Voor mensen uit de Participatiewet die tot de doelgroep banenafspraak behoren of beschut werken geldt de wettelijke regeling voor de periode 2016 t/m 2020.

Sinds 1 januari 2015 kan ook de gemeente een beroep doen op deze polis. UWV zorgt voor toetsing in het doelgroepenregister. 2015 is een overgangsjaar. De inzet van de polis voor de gemeentelijke doelgroep is per 1 januari 2016 wettelijk geregeld. De gemeentelijke no-riskpolis is per 1 januari 2016 vervallen.

Is de no-riskpolis via UWV landelijk uniform?

De no-riskpolis is op verzoek van sociale partners en VNG landelijk uniform geregeld voor de hele doelgroep banenafspraak en voor beschut werk. Voor hen is er geen verschil tussen gemeenten. Gemeenten kunnen wel een eigen regeling voor de no-riskpolis treffen voor mensen die niet tot de doelgroep banenafspraak of beschut werk behoren.

De uniforme no-riskpolis via UWV voor de gemeentelijke populatie Participatiewet sluit aan bij de no-riskpolis voor Wajongers. Op deze wijze wordt voor de doelgroep banenafspraak een gelijk speelveld bevorderd. Zolang iemand tot de doelgroep banenafspraak behoort, bestaat er aanspraak op de uniforme no-riskpolis via UWV. Wel is voor de doelgroep van de Participatiewet in de wet een horizonbepaling opgenomen voor de uniforme no-riskpolis via UWV die inhoudt dat de wettelijke regeling tot en met 2020 doorloopt. De no-risk polis van Wajongers kent een dergelijke horizonbepaling niet en loopt structureel door.

De reden van dit besluit (tot en met 2000) is het gevolg van bestuurlijke afspraken uit 2014 tussen kabinet met sociale partners en VNG. In 2019 wordt de no-riskpolis voor deze groep geëvalueerd. Als op basis van de evaluatie besloten wordt tot een structurele regeling dan zal de wet daarop worden aangepast. De huidige wettelijke regeling kent namelijk een horizonbepaling en loopt in 2021 af.

Wat gebeurt er bij ziekte met de loonkostensubsidie?
 Als een werknemer die met loonkostensubsidie werkt en tot de doelgroep van de banenafspraak hoort ziek wordt, kan de werkgever op basis van de no-riskpolis een ziektewetuitkering claimen bij UWV. Wordt deze gehonoreerd en het betreft iemand uit de doelgroep van de Participatiewet dan geeft UWV dat door aan de betreffende gemeente. De gemeente betaalt tijdens de ziekte van de werknemer de loonkostensubsidie niet door aan de werkgever. Dit is wettelijk geregeld om overcompensatie van de werkgever te voorkomen.
Wat moet een werkgever doen bij ziekte?
 Werkgevers kunnen de ziekte op de gebruikelijke manier melden bij UWV. Dit kan via de Verzuimmelder op het werkgeversportaal. In dat geval moet de werkgever het Burgerservicenummer (BSN) invullen van de werknemer. Daarna kan de werkgever direct de ziekmeldingen doen en beheren. De werkgever krijgt van elke melding een ontvangstbevestiging. De werkgever kan ook anderen machtigen om zijn gegevens te beheren. De werkgever moet de zieke werknemer altijd binnen zes weken nadat hij ziek is geworden ziekmelden bij UWV. Een zieke werknemer uit de doelgroep krijgt – ongeacht de oorzaak van de ziekte – een ziektewetuitkering van UWV. De werkgever mag deze met het loon verrekenen. Wel houdt de werkgever de re-integratieverantwoordelijkheid voor de zieke werknemer.
Hoe vindt de financiering plaats?
De uitvoering en financiering van de landelijke no-riskpolis maakt onderdeel uit van de Ziektewet en loopt via UWV. Gemeenten hoeven daar dus niet voor te betalen. Als gemeenten daarnaast een eigen regeling treffen voor mensen die niet tot de doelgroep van de banenafspraak of beschut werk behoren dan kunnen zij de kosten betalen uit het budget sociaal domein. 
Lopen werkgevers nog risico op extra kosten voor de WGA?
Werkgevers die voor hun werknemers een no-riskpolis bij ziekte via UWV hebben worden ook gevrijwaard tegen hogere lasten voor de WGA van hun werknemers als zij uitvallen en daardoor arbeidsongeschikt worden. Deze vrijwaring geldt ook als werkgevers hebben gekozen voor ‘eigenrisicodragen’. Ook bij het vaststellen van de ZW-premie voor komende jaren wordt geen rekening gehouden met de zieke werknemer als werkgevers voor hun werknemers een no-riskpolis bij ziekte via UWV hebben. Deze vrijwaring voor hogere ZW/WGA-lasten geldt ook als het om een dienstbetrekking in het kader van de voorziening beschut werk gaat. Links: Zie ook het overzicht voor wie de no-risk polis automatisch geldt op website UWV en de Factsheet no-risk polis.